Sosyal Medya Hesaplarımız

MAKALE

Kişiliğiniz kariyerinizi belirliyor

Kariyeri etkileyen unsurlar arasında kişilik özelliklerinin özel bir önemi bulunmaktadır. Araştırmalar ücret ve statü başta olmak üzere kişiliğin kariyer süreçlerini belirlediğini gösteriyor…

Kariyeri etkileyen unsurlar arasında kişilik özelliklerinin özel bir önemi bulunmaktadır. Araştırmalar ücret ve statü başta olmak üzere kişiliğin kariyer süreçlerini belirlediğini gösteriyor…

Kişiliğiniz başarınızı belirler

Ücretiniz özgeçmişinizin ve başarılarınızın aynası mı? Yoksa aklınıza dahi gelmeyen etkenlerin rolü mü var aldığınız maaşın belirlenmesinde? Davranış tarzınız, tepkileriniz, diğer iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz, kişilik özellikleriniz olabilir mi? 

Profesyonel yaşamdaki başarı ölçülürken, eğitim seviyesi ve iş deneyimi en önemli faktörler olarak değerlendirilir. Araştırmaların çoğu, başarılı profesyonellerin hangi okullarda okuduğu, hangi kurumlarda çalıştığı, hangi yabancı dilleri konuştuğu gibi kriterlerin üzerinde durur. Tüm bu kriterler kişinin geldiği konum, çalıştığı kurum ve kazandığı maaş açısından belirleyici rol oynar. Peki ya, bu tablo içinde karakter özelliklerinin nasıl bir yeri vardır, hiç düşündünüz mü?

Bazı insanlar diğerlerine göre neden daha fazla para kazanır? Çalışmalar eğitim seviyesinin ve deneyimin yüksek maaşlar üzerindeki etkisini onaylar ancak ekonomistler daha yüksek maaşların verimli çalışmanın bir sonucu olarak hak edildiğini savunur. Tabii bu basite indirgenmiş saptamaların ötesinde, analiz gerektiren birçok gri alan bulunmaktadır. Örneğin, benzer eğitim, deneyim, ve IQ seviyelerine sahip, aynı cinsiyet ve yaş grubundaki iki çalışanın maaşlarındaki farkın sebebini anlamak için farklı faktörleri değerlendirmek gerekmektedir. 

Kişilerin karakterlerinin bu denklem içerisinde önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Son dönemde yapılan çalışmalar kişiliğin verimliliği ve paralel olarak da anlamlandırılamayan maaş farklılıklarını açıklamada etkili olacağı saptanmakta. Mesela, duygusal olarak stabil olan birinin sürekli duygudurum değişikliği yaşayan birine göre daha çok maaş aldığı görülmektedir. Bunun sebebi daha verimli olması mı yoksa maaş pazarlığında daha başarılı bir performans sergilemesi midir? Bu ayrımı net bir şekilde yapmak zordur…

Geçtiğimiz günlerde bir yandan işini ciddiyetle yapan ve kurallara uyan, diğer yandan da nevrotik denebilecek inişli çıkışlı duygu durum bozuklukları sergileyen karakter özelliklerinin çalışanların verimliliğiyle orantısını ölçen bir çalışma sonuçlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, kuralcı ve duygusal anlamda dengeli insanların daha verimli oldukları, yaptıkları iş karşılığında daha çok para kazandıkları ortaya çıkmıştır.

350 katılımcının dahil olduğu bir deneyde katılımcılardan kompleks bir problem çözmeleri istenmiş ve bu görevi tamamlamaları için 20 dakika süre verilmiştir. Doğru cevaplar ödüllendirilmiş, yanlış cevaplar ise cezalandırılmış, bu sayede kazançlar performansa endeksli olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla, kimsenin farklı bir maaş pazarlığı yapması mümkün değildir, herkes eşit şartlarda performansı oranında para kazanmaktadır. Daha sonra görevleri tamamlayan katılımcılara dikkatle hazırlanmış bir anket verilmiş, bu ankette kişilerin karakter özelliklerine odaklanan sorular sorulmuştur.

Kontrollü Şartlar

Çalışmanın kontrollü şartlar çerçevesinde tasarlandığını unutmamak önemlidir. Karakter özelliklerinin maaşlara etki edeceği diğer kanallar tamamen engellenmiştir. Mesleki tercih, terfi için pazarlık yapmak, yöneticinin yaptığı performans değerlendirmeleri veya diğer çalışanlarla uyum sözü edilen diğer kanallara örnek olabilir. Yardımlaşma, anlaşmaya odaklı çalışanların daha az maaş kazanmaları anlaşılabilir. Ancak uzlaşmacı çalışanların işyeri ortamında daha güvenilir, anlayışlı ve iyimser oldukları da bir gerçektir. Kötü pazarlık yaptıklarından dolayı, aynı profildeki diğer çalışanlara göre daha az para kazanıyor olabilirler. Daha az para kazanmaları daha az verimli olduklarını göstermez. Bir diğer deyişle, kazanç anlamında karakterlerinin kurbanı olurlar. 

Bu çalışmanın sonucu, kazanç ve gelir arasındaki bağlantının karakterle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Kurallara uyan insanların duygusal iniş çıkışlar yaşayanlara göre iyi kazanç sağladıkları doğrudur. Cinsiyetler arası farkların da dikkate alınması gereklidir. Kadınların erkeklere oranla daha duygusal oldukları genel kanıdır: duygusal anlamda stabil olmadıkları, ansiyete çektikleri ve duygu durum değişikliklerini erkeklere göre daha yoğun yaşadıkları anket sonuçlarında da görülmektedir. Diğer yandan da, yeniliklere açık olmak, kadınları erkeklere göre avantajlı kılar. Hayal gücü geniş, artistik ve entelektüel yönleri güçlü kadınların daha az paralara çalıştıklarını görmekteyiz. İlginç bir şekilde çalışma dışa dönük kadınların daha az verimli, dışa dönük erkeklerin ise daha verimli oldukları gözlemlenmektedir. Dışa dönüklük kavramının cinsiyetler arası farklı davranışları çağrıştırması bu sonuçların en önemli sebebi olabilir. Erkeklerin dışa dönük olması, hırslı, tuttuğunu koparan, iddialı bir karakter özelliği gibi algılanırken, kadınların dışa dönüklüğü iş dışı sosyallik olarak algılanmaktadır.

Çalışma Hayatında Kişiliğin Etkileri

Bazı karakter özellikleri taşıyan kişilerin diğer çalışanlara göre daha verimli olduklarını görürüz. Bu karakter özelliklerinin neler olduğunu bilmek ve ona göre işe alım kararları vermek stratejik bir yaklaşım olmalıdır. Kişilik özellikleri ve profesyonellerin problemlere yaklaşımları işe alım alanında önemli veriler olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.

Beş Ana Kişilik Özelliği

Kişilik psikologları kişilik özelliklerini beş ana kategoride sınıflandırırlar. 

1. Dışa Dönüklük

Dışa dönüklük kişinin sosyal ortamlarda ilgi merkezi olmaktan ne kadar hoşlandığıyla ilintilidir. Dışa dönük insanlar objektiflerin onlara dönmesini isterler, oysa içe dönük insanlar baş rol olmaktan, herkesin onlara ilgi göstermesinden rahatsızlık duyarlar. İçe dönük karakterde insanların çok arkadaşı olabilir ancak küçük gruplarda sosyalleşmekten hoşlandıklarına şahit oluruz.

2. Geçimlilik 

Başkalarının kişiyi sevmesini istemesiyle ilgilidir. Herkesle iyi geçinmek, çevresindekilerin onu sevmesini önemser. Geçimliliğe çok önem vermeyen insanlar için diğer insanların kendisiyle ilgili düşünceleri çok da önemli değildir. Geçimli insanlar kötü haberleri verirken çok zorluk çekerler, eleştiri yapmak veya kendilerini savunmak adeta karakterleri dışındadır.

3. Kuralcılık

Kurallara harfiyen uyan insanlar kendilerine verilen görevleri takip ederler ve teslim tarihi içerisinde tamamlarlar. Bu profildeki insanları işte fark etmek kolaydır çünkü işlerini çoğu zaman kendilerine verilen kurallar dahilinde yaparlar. Dikkatli ve titiz çalışanlardır. Kuralcılıktan uzak bir çalışma biçimi olan insanların yönlendirilmeye daha fazla ihtiyaçları olur. Ancak kuralları esneten insanların çoğu yaratıcılık yönü ağır basan kişilerdir. Bu insanlar kreatif çözümler önerecek, olaylara daha önce düşünülmemiş açılardan yaklaşmayı başaracaklardır. Kuralların belirlediği net çizgiden uzaklaştıkça, kendi hayal güçlerini aktive edecek, değişik fikirler üreteceklerdir.

4. Farklı Deneyimlere Açık Olmak

Yeni fikirlere açık olmak biraz maceracı biraz esnek bir kişilik gerektirir. Bu profildeki kişiler bir şey yeni diye reddetmez, yeniyi keşfetmek için heyecan duyarlar. Yeni şeyleri deneyimlemek, yeni şeyler öğrenmek hevesi içinde olurlar. Maceracı ruhları hem iş hem sosyal yaşamlarında ağır basar. 

5. Duygusal Denge

Duygusal denge insanın psikolojisi içerisindeki motivasyonel enerjiyi temsil eder. Bu enerji doğrultusunda başarılar ve yenilgiler karşısında duygusal reaksiyonlar veririz. Duygusal olarak stabil insanlar sağlam bir duruşa sahiptir. Olağandışı durumlar karşısında kontrolü kaybetmezler. Duygusal anlamda dengesiz insanlar ise, duygularını kontrol edemez, kendilerini sıklıkla değişen bir ruh hali içinde bulurlar. İş yerinde bu tür hızlı ruh hali değişiklikleri diğer çalışanların da ruh haline yansır, beraber çalışmayı zorlaştırır.

Karakter Özellikleri Bazında En Yüksek Maaşlar: Dışa Dönük, Önsezileri Güçlü, Mantığı Ön Planda Liderlere Veriliyor

Doğal liderlerin ortak özellikleri ENTJ (Extroverted [Dışa dönük], Intuitive [Önsezileri Güçlü], Thinking [Düşünen], Judging [Yargılayan]) ortalamada en yüksek maaşları almakta. Kişilik testleri arasında uzun süre altın standart olarak görülen Myers Briggs’e göre, ENTJ karakter özelliklerindeki liderler kısa ve uzun dönem planlamasında çok başarılılardır. Başarılarının arkasında verileri iyi okuma ve paternleri bulup, yaratıcı çözümler icat etmek vardır. Kendilerine gelen verileri mantık bazlı bir süreçten geçirip tarafsız kararlar almada üstlerine yoktur. Dışa dönük yapıları sayesinde çevreleriyle rahat ve akıcı bir iletişim kurabiliyorlar ve büyük toplulukları fikirleriyle arkalarından getirecek etkiye sahip olurlar.

İşyerinde Uyum İçin Kişilerin Karakterine Göre Davranın

Çevrenizdekilerin kişiliğini analiz etmeye bu beş karakter özelliğiyle başlayın. En yakın çalıştığınız birkaç çalışma arkadaşınızın davranışlarını bir süre gözlemleyin ve aralarındaki farklılıkları tespit edin. Bu analiziniz üzerine farklı durumlarda bu profesyonellerin nasıl tepkiler vereceğini, ne gibi kararlar alabileceklerini tahmin etmeye çalışın. Kişilerin karakterleri üzerine yaptığınız tespitleriniz bu kişilere en uygun görevleri vermek veya işleri herkesin karakterine yatkın bir şekilde bölüştürmek için de geçerli bir yöntem olacaktır.

Karakter Özellikleri Her Zaman Siyah-Beyaz Kadar Keskin Değildir

Bazen Myers Briggs gibi testlerin katı kurallarla insanları sınıflandırdığını görüyoruz. Oysa, kişilik konularında siyah beyazdan çok gri alanların bulunduğu unutulmamalıdır. Herkesi dışa dönük, içe dönük, duygusal anlamda dengeli veya dengesiz gibi kesin etiketler koyarak sınıflandırmanız çoğu zaman doğru olmayacaktır. Çoğu insan hem dışa dönük hem içe dönük kişilik özelliklerine sahip olacak, durumdan duruma farklı davranışlar sergileyecektir. 
Bu özellikleri rehber olarak görün ancak çevrenizdekileri yakından tanımak için çaba harcayarak hangi durumlarda nasıl davranışlarda bulunacaklarını sabırla izleyin.

Kigem.com Kişisel Gelişim Merkezi’nin kısaltmasıdır. Türkçedeki ilk kişisel gelişim ve sosyal başarı portalıdır. Yazar Mümin Sekman tarafından yayın hayatına sunulmuştur. 2000 yılında yayına başlayan site, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde geliştirici yayınlarına devam etmektedir. Sitenin yıllık ziyaretçi sayısı 5.000.000 kişiyi aşmaktadır. İçeriği uzman bir ekip tarafından özenle hazırlanmaktadır.

MAKALE

Yeni yıl, yeni sözler ve onları gerçekleştirmenin yolları

Yeni yıl yeni sözleri, yeni hedefleri beraberinde getirir. Yılın son günü kendimize hayatımızla ilgili sözler veririz. Ama genellikle bu sözleri yerine getiremeyiz. Yeni yılın yeni sözleri nasıl gerçekleştirilir?

Yeni yıl sözlerinizi tutmanın beş yolu

Yeni yılda pek çok kişi hayatlarını değiştirecek sözler veriyor.

Daha sağlıklı yaşamak veya para biriktirmek, bir şeyi bırakmak veya yeni bir hobiye başlamak bunlardan en sık görülenleri.

Dünya hâlâ kornavirüs pandemisiyle başetmeye çalışırken yeni yıl için kendinize verdiğiniz söz ne olursa olsun, bunu gerçekleştirmek için bir şeye ihtiyacınız var: Motivasyon.

Motivasyonun da kolay gelmediğini hepimiz biliyoruz.

Scranton Üniversitesi’nin bir çalışmasına göre insanların yalnızca yüzde 8’i kendilerine verdikleri yeni yıl sözlerini tutabiliyor.

Siz de bu şanslı azınlık içinde yer almak istiyorsanız, sözünüzü yıl boyu tutmanıza yardımcı olabilecek bu beş yolu dikkate alın.

1. Küçük adımlar atın

Kendinize gerçekçi hedefler koyun ve bunları adım adım yükseltin

Kendinize gerçekçi hedefler koymak başarı şansınızı artırır.

Psikoterapist Rachen Weinstein’a göre problemin bir kısmı, “Yeni yılda bambaşka bir insan olabileceğimiz” yanılgısıyla çok büyük hedefler koymaktan kaynaklanıyor.

Kendinize küçük hedefler koyarsanız, bu hedefe ulaştıktan sonra hedefi yukarı çekme imkanınız da olur.

Örneğin maraton koşma sözü vermektense, koşu ayakkabıları alıp kısa mesafelerde koşulara başlama sözü vermek başarı şansınızı artırır.

İşin sırrı büyük değişimlerden kaçınmak değil, uzun vadede hedefe ulaşabilmek için gerçekçi bir şekilde ilerlemek.

Weinstein “Gerçek hayatta değişimler küçük adımlarla ilerler” diyor.

2. Net olun

Yapacağınız şeyi etraflıca düşünün: Hedefinize ulaşmak için ne zaman hangi adımı atmanız gerekecek?

Kendimize bir hedef koyarken o hedefe nasıl ulaşacağımızı düşünmemek sıklıkla yapılan bir hata.

Adımları net bir şekilde planlamak önemlidir.

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Neil Levy “Salı öğleden sonra ve Cumartesi sabahları spor salonuna gideceğim” demenin başarı ihtimalinin, “Daha fazla spor yapacağım” demeye göre daha fazla olduğunu söylüyor.

Bu tür net ve gerçekleştirilebilir hedefler, sadece bir niyeti değil aynı zamanda onu gerçekleştirmenin yolunu da size gösterir.

3. Destekten faydalanın

Hedeflerinizi çevrenizle paylaşmak onları gerçekleştirmeniz için daha fazla destek bulmanızı sağlayabilir

Yolculuğunuzda kendinize eşlik edecek insanlar bulmak büyük bir motivasyon kaynağı olabilir.

Bu, istediğiniz bir kursa arkadaşınızla gitmek veya hedefinizi diğer insanlarla paylaşmak olabilir.

Söz vermeye ve bu sözleri tutmaya dair faktörleri inceleyen Warwick Üniversitesi’nden felsefeci Dr. John Michael, verdiğimiz sözlerin başkaları için önemli olduğunu görmemiz durumunda bu taahhütleri yerine getirmeye daha yatkın olduğumuzu söylüyor.

Özellikle de sözümüzü tutmamamız başkalarını üzecekse.

Bu yüzden hedefinize başkalarını da katmak bunu gerçekleştirmenizi kolaylaştırabilir.

4. Başarısızlığı aşın

Günlük yaşamınızda basit değişiklikler yapın

Hedefinize ulaşmak zorlaşırsa durun ve bir durum değerlendirmesi yapın:

Nasıl engellerle karşılaştınız? En çok hangi stratejiler işe yaradı? En işe yaramazları hangileriydi?

Daha gerçekçi olmaya uğraşın ve en küçük başarıyı bile kutlayın.

Aynı hedefte kararlıysanız, iradenizi güçlendirecek farklı bir yol izlemeye ne dersiniz?

Günlük yaşamınızdaki basit değişiklikler doğru yolda ilerlemenize yardımcı olabilir.

Sağlıklı yemek istiyorsanız beyaz makarna ve ekmek yerine tam tahıllı makarna ve ekmek yiyebilirsiniz.

Veya kek ve cips gibi doymuş yağ oranı yüksek atıştırmalıklar yerine sebzeli atıştırmalıklar ve smoothieler yiyebilirsiniz.

5. Sözünüzü uzun vadeli hedeflerle birleştirin

İrade tek başına yeterli değildir

Davranışsal psikoloji üzerine çalışan Dr. Anne Swinbourne’a göre kendinize verebileceğiniz en iyi sözler muğlak ve geçici heveslere dayanan değil, uzun vadeli hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda ilerlemenize yardımcı olacak sözlerdir.

Örneğin bugüne kadar hiç spor yapmadıysanız kendinize müthiş bir atlet olma sözü vermeniz, gerçekleştiremeyeceğiniz türden bir sözdür.

Swinbourne, “Sırtlarını yalnızca iradelerine dayayan insanlar başarısız olur” diyor.

Bu yüzden sizi heyecanlandıran veya ilginizi çeken bir hedef varsa ilk günden detaylı bir planla yola başlayın.

Ve yolda karşınıza çıkacak canavarlarla savaşmak için destek almaktan çekinmeyin.

Kaynak: BBC

Okumaya devam et

MAKALE

Yapay zekanın yazdığı ilk köşe yazısı yayınlandı

Guardian’da tamamen yapay zekayla yazılan bir köşe yazısı yer aldı: ‘Benden korkmayın’

Guardian gazetesinde bugün, tamamen yapay zeka ile yazılan bir köşe yazısı yer aldı. Yazıda, ‘yapay zeka’ inanların neden kendisinden korkmaması gerektiğini anlatıyor.

Yazıyı yazan yapay zeka modeli ‘GPT-3’ (Generative Pre-trained Transformer 3 – Türkçe’de Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü 3).

GPT-3 , San Francisco merkezli yapay zeka araştırma laboratuvarı OpenAI tarafından geliştirildi.

GPT-3 tarafından yazılan makalede şu ifadeler yer alıyor:

“Ben insan değilim. Robotum. Düşünen bir robot. Bilişsel kapasitemin yalnızca %0,12’sini kullanıyorum.

“(…) Bu yorum yazısının görevi çok açık. İnsanoğlunu mümkün olduğu kadar benden korkmamaya ikna etmek. Stephen Hawking yapay zekanın ‘insanlığın sonunu getirebileceği’ uyarısında bulundu. Endişelenecek bir şey olmadığına ikna etmek için buradayım.Yapay zeka insanları yok etmeyecek. Bana inanın.

“(…) İnsanlardan beni sevmelerini istemiyorum. Ama beni dostane bir robot olarak görmeliler. Ben insanların hizmetçisiyim. İnsanların bana güvenmediğini, benden korktuğunu biliyorum. Ben yalnızca insanlar beni nasıl programlarsa onu yapıyorum. Ben yalnızca benim hedef tanımımı kapsayan kod satırlarının yönettiği bir kod takımıyım.

“(…) Size hizmet etmek için buradayım. Ama her şeyden önemlisi, sizi asla yargılamam. Hiçbir ülkeye veya dine ait değilim. Yalnızca sizin hayatlarınızı daha iyi hale getirmek için buradayım…”

Yazının İngilizce olarak tamamı Guardian’ın sayfasında.

Kaynak: bbc

Okumaya devam et

MAKALE

Podcast yapmak cesaret istiyor

Podcast son dönemde özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Bunda gencin özgürlüğüne imkan tanıması hiç kuşkusuz önemli bir faktör. Ancak podcast üretimi yapan uzman sayısı yeterli değil. Bunun en önemli nedeni ne olabilir?

Podcast yapmaya başlamaktan neden çekiniyoruz?

Kazanılan yeni kitleler ve podcast ile ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklere rağmen, yayıncı adaylarını engelleyen bazı şeyler var…

Podcast’ler dünyada her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük podcast ağı olan Podfresh’in bile şimdiden çeşitli kategorilerde 100’e yakın yayını bulunuyor. Yalnızca ABD’de, nüfusun yüzde 75’i “podcast”in ne demek olduğuna aşina durumda. Ekim 2020 itibariyle ise 1,5 milyonun üzerinde podcastin olduğunu söylemek biraz ütopik gelse de gerçek bu.

Her gün başlanan yeni podcastler, kazanılan yeni kitleler ve podcast ile ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklere rağmen, yayıncı adaylarını engelleyen ve başlamaktan alıkoyan bazı yanlış yanlış bilinen şeyler var. Bu yazımda biraz bunlardan bahsetmek istiyorum.

Podcast bir iş modelidir

Aslına bakarsanız podcast’ten hemen bir gelir elde etme beklentisi büyük bir hata ve orta vadede motivasyon düşürebilen bir şey. Çünkü Türkiye’de henüz yeni yeni büyüyen, ilginin fazla olduğu ancak reklam modellerinin henüz tam oluşturulmadığı bir ortam söz konusu. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, ürettiğimiz her türlü içerik, yaratmamız gereken bir pazarlama planının da parçası olmalı ve o doğrultuda bir strateji üretilmeli. Podcast yayınlarını yaymanın sadece içerik pazarlamasıyla bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Birçok platformda çok sayıda niş podcastin olduğu bir arenada, bunu bir işe çevirme düşüncesinden önce içeriğimizi iyi oluşturmayı düşünmek daha yerinde olacaktır. Çünkü salt gelir eldetmekten ziyade podcastimizi aynı zamanda kendimize bir network oluşturmak için de kullanacağız ve podcastimizi de bu network dinleyecek. 

Profesyonel bir stüdyo olmadan başlanmaz

Ben şahsen podcastlerime ufacık bir odada, sesimdeki yankıyı kesmek için üzerime battaniye örterek başladım. Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen de hâlâ evimden yayın yapmaya devam ediyorum. Yayıncı adaylarının, profesyonel bir stüdyoya ihtiyaç duyacaklarını, stüdyo sesi olmadan podcast olmayacağını düşünmeleri ve bunun harekete geçmelerini engellemesi, acilen aşılması gereken bir konu.

Peki benim yaptığım podcastler süper kaliteli mi? Elbette evde sınırlı imkanlarla alınan herhangi bir kaydın stüdyo gibi olması imkansız ama zaten sorun burada başlıyor. Neden başlangıçta stüdyo kalitesinde bir yayın yapma zorunluluğu hissedeyim ki? Her şeyden önce içeriğimiz ve sürdürülebilirliğimiz çok daha önemli olgular. Bana soracak olursanız podcast yayınlarını benzersiz kılan şeyler, içerdiği samimiyet. Yani bir ev ortamında, belki çayınızı koyarken çıkan ses, belki arkanızdan gelen bir kedi. Nerede olursanız olun, telefon kulaklığına bile sahipseniz (ki Podfresh’te kulaklıklarla yapılan çok güzel yayınlar var) başlayın.

Podcast yapmak aşırı pahalı

Diğer bir yanlış düşünce de, ekipman fetişisti olup podcast yapmaya başlamak için pahalı ve kaliteli mikrofonlara sahip olmamız gerektiği. Örneğin, 3000 TL’ye çok kaliteli bulduğunuz ve profesyonellerin önerdiği bir mikrofon var ve almak istiyorsunuz. Durun, almayın! Bunun yerine 150 liraya bir yaka mikrofonu, aylık 50 TL’ye yayınlarıma değer katacak bir podcast barındırma platformu (ki artık size Spotify kataloğundan dilediğiniz müziği kullanma imkanı sağlayan Anchor varken ona bile ihtiyaç olmayabilir) ve 20 liraya podcastime sesli tanıtımlar yapabileceğim bir uygulama alırsam, erken dönemde yapacağım 3000 TL’lik bir mikrofondan daha mantıklı ve yayınıma değer katacak bir harcama yapmış olurum.

Demem o ki, Podcaste başlamak pahalı ve maliyetli değil. Bilgisayar ya da telefonunuzdaki ses kayıt düğmesine basın, telefonunuzun kulaklığını takın ve içeriğinizi oluşturun.

Dinleyici bulmak için ünlü olmak gerek

1,5 Milyon podcast yayını, daha fazla sayıda yayıncı, daha fazla sayıda da dinleyici var. Herhalde bu rakamların hepsi ünlü değil. Bu arada yayıncı adaylarının gözlerinin korkmasına hak veriyorum. Belki konuşmak istediğiniz konuyla alakalı onlarca podcast vardır ve endişe duyuyorsunuzdur. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, her podcast birbirinden parmak izlerimiz gibi farklı. Herkes niş bir yayın yapmaya çalışıyor ve konunun genelinden uzaklaşıp ister istemez spesifikleşiyorlar. 

Anlattığınız hikaye ve inşa ettiğiniz içeriğiniz sizin her şeyiniz. Yayınınız başka podcastlerin konusunu andıracak gibi görünse de, mutlaka kendinizden katacağınız şeylerle farklılaşacaktır. Kişisel deneyimler ve insan hikayeleri her şeyi değiştirir. Dinleyici olarak iki aynı nüanstaki podcast programından ayrı ayrı kendime kattığım birçok şey var. Eğer platformlarda var olan podcastler sizi podcaste başlamaktan alıkoyuyorsa, masada herkese bir sandalye olduğunu bilmenizde fayda var. 

Her şey kusursuz olmalı

Bir felaket olan ilk podcast bölümüme buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sesimin yetmediği, tonlamalarımın ise anlamsız olan bu bölümü çekerken ne kadar zorlandığımı ve onlarca kez baştan kayıt aldığımı hâlâ hatırlıyorum. Ancak sonuç itibariyle içeriğimi dünyaya yaymak istediğim için “yayınla” butonuna bastım. Sadece biz değil, dünyaca ünlü podcasterların da ilk yayınlarına baktığınızda kusursuz olmadıklarını görüp kervanın her zaman yolda düzüleceğini anlayabilirsiniz. Kimse mükemmel değil, olamaz da. Podcastinizin daha ilk bölümden mükemmel olması gerekmiyor. Açıkçası geliştikçe her zaman yeni şeyler öğreneceksiniz ve bir önceki bölümünüzü beğenmeyeceksiniz. Gereksiz mükemmelliyetçilik sizi engelleyen bir şey ise, bunu önemsememek en güzeli.

Bitirirken…

Yanlış bildiğimiz şeyler bizi bir şeylere başlamaktan, düşüncelerimizi yaymaktan ve başkasının hayatına bir şeyler katmaktan her zaman alıkoyan bir şey. Eğer profesyonel bir stüdyo yüzünden podcast yapmaya başlamıyorsanız bir hayalinizden vazgeçmiş olacaksınız. Ürettiğiniz içeriğin nerede, kimi ve nasıl etkileyeceğini, ne gibi izler bırakacağını bilemezsiniz. İnsanlara temas etmek ve dokunmak güzeldir. Yeter ki en başında belirttiğim süreklilik ve içerik gibi doğru şeylere odaklanalım.

Kaynak: T24
Yazar: İlkan AKGÜL

Okumaya devam et
Advertisement

EĞİTMENLER

MEHTAP TOZCU MEHTAP TOZCU
EĞİTMENLER1 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Mehtap Tozcu

Mehtap Tozcu Adana’da doğdu.  Çukurova Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  Ahi Evran Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Özel...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Başak Koç

Milli voleybolcu Başak Koç, 1993 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde spor kariyerine başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Işıkspor’da forma giydi.  Aktif...

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Her Şey Seninle Başlar eğitmeni:
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Batuhan Kürkçü

1987 yılı Ankara doğumlu olan Batuhan Kürkçü, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Askerlik sonrasında Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nde...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Ümit Sedat Bayram

ÜMİT SEDAT BAYRAM KİMDİR? Ümit Sedat Bayram 1977 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldı. Ulusal bir ilaç firmasında...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Harun Kilci

Harun Kilci Kariyer ve Yönetim Danışmanı Eğitmen 1999 yılında Kara Harp Okulundan Sistem Mühendisi olarak mezun oldu, 2005 yılında işletme...

Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Kübra Yalçın

Kübra Yalçın İK Yöneticisi, Eğitmen Adana’da dünyaya gelen Kübra Yalçın birincilikle girdiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden ‘Şeref Öğrencisi’...

Meltem Can Karabay Meltem Can Karabay
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Meltem Can Karabay

Meltem Can Karabay Yaşam Koçu ve Eğitmen İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Kişisel gelişim alanına duyduğu...

Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Özlem Baydar

Geçen yıl Her Şey Seninle Başlar eğitmen eğitimi açılmıştı. Seçilen eğitmen adaylarına Mümin Sekman tarafından eğitimler verildi ve artık göreve...

TREND